1. مطالب منتشر شده در دسته ی "فرزند داری"
حواستان به این مدل نشستن کودک باشد
کودکان

نشستن کودک تاثیر مستقیم در رشد و تغییرات استخوان ها و مفاصل دارد ، اگر فرزندتان به طرزی تادرست مقابل تلویزیون نشته بود حتما او را مجبور به تغییر وضعیت کنید.