1. مطالب منتشر شده در دسته ی "فرهنگ شناسی"
نگاهی کوتاه به مفهوم پست مدرنیسم
ماهیت ، زمینه ها ، شاخص ها و نقد ساده و اجمالی پست مدرنیسم :

به عقیده پست‏ مدرنیسم هیچ دیدگاهى حق مطلق نیست. به نظر آنان اگر یک دیدگاه پدیده‏ اى نظیر فساد اخلاقى در غرب را زشت دید و دیگرى آن را زیبا دید، هر دو محق هستند و هیچ یک بر دیگرى برترى ندارند. واقعیت این است که این امر زیر سؤال بردن دین و عقل سلیم است